haberler

Teksan Teneke farklı baskı efektleriyle zoru başarıyor

Rengarenk, kabartmalı bin bir çeşit teneke kutular ... Kimisinde modern dokunuşlar, kimisindeyse bir nostalji havası esiyor. Tüm bu tasarımları ortaya çıkaran Teksan, markaların bilinirliğini ve değerini dekoratif teneke kutu üretimi ile daha çok artırıyor.

Teksan Teneke Genel Koordi­natörü GökhanAktaş, "Doğru işi yapmak için tek bir şansınız var, başarmanızın tek yo­lu doğru personel, bilgi, ekip­man ve malzemeden geçiyor" diyor ve ekliyor; "Artık ihracat yapmayan bir firmanın ayak­ta durması çok zor. Hatta ih­racat yapmanız bile bölgesel çeşitliliğiniz yoksa yeterli de­ğil. Biz de ihracata çok önem veriyoruz." Son yıllarda artan ambalaj tüketimine bağlı ol

rak sektördeki rekabete ayak uydurmayı sağlam adımlarla başaran Teksan Teneke, üret­tiği dekoratif teneke kutular­la metal ambalaj sektörünün başarılı temsilcilerinden ... Aktaş ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi ile ambalaj sektörünü değerlendirdik, firmanın bas­kı ve tasarımdaki yenilikleri­ni mercek altına aldık. 

 

Teksan Teneke'nin sektöre giriş hikayesini sizden dinlemek isteriz?

 

Bir muhasebe bürosuna sa­hip olan büyükbabam Adem Aktaş'ın çok girişimci bir ya­pısı vardı. Birkaç değişik sek­töre girmek için denemeleri olmuştu. 1968 yılında bir or­tağıyla beraber İstanbul'un Eminönü ilçesinde ufak bir dükkanda Amir Teneke Ku­tu ismiyle teneke kutu üre­timine başladı. Daha sonra 1976'da yeni bir ortaklık da­ha kurarak Teksan Teneke Kutu'yu İstanbul'un Eyüp il­çesinde faaliyete geçirdi. 

Ambalaj sektörü gıda, kozmetik, tekstil gibi pek çok sektör ile iç 

içe geçmiş durumda.

 

Ağırlıklı olarak hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz? Ürün yelpazenizde hangi ürünler en çok tercih edilenler arasında? 

Biz dekoratif teneke kutu üretmekteyiz. Birçok üründe ikincil veya promosyonel am­balaj olarak kullanılan bu ku -tuları her sektörde görmeniz mümkün. En yoğun çalıştığı­mız sektörler çikolata, şeker­leme, çay, kahve ve promos­yon. Son dönemde birçok de­ğişik şekilde kutular üretilse de, en çok tercih edilen ürün­ler değişik ebatlardaki dik­dörtgen kutular diyebilirim. Ambalaj hayatımızın ayrılmaz bir parçası Ürünün görünürlülüğü ve markalaşma sürecinde ambalajın önemi yadsınamaz.

Bir ürünün tanıtımında ambalajın önemini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ambalaj sayesinde ürünün özelliklerinden tutun da mar­kanızın değerlerine kadar birçok bilgiyi tüketiciyle pay­laşabiliyorsunuz. Pazarlama açısından baktığınızda ürü­nün kendisi kadar ambalajın da önemli olduğunu görecek­siniz. Eskiden içindeki ürü­nü koruma ve taşıma özelli­ği olan ambalaj, artık marka deneyiminin bir parçası ha­line geldi. Yeni aldığınız bir tabletin kutusunu nasıl açtı­ğınızı düşünün, bir gazlı içe­ceğin ikonlaşmış şişesi aklı­nıza gelsin, zeytinyağı deni­lince gözünüzde canlanan teneke kutuyu hayal edin ve­ya organik pazarda kullanılan 

kese kağıdını hatırlayın. Ka­bul etmeliyiz ki, ambalaj ar­tık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. 

Tüketim alışkanlıklarımızdaki değişim ve şehirleşmenin ambalaj sektörüne etkilerini görebiliyoruz. Ambalaj sektörü nasıl bir değişim içinde sizce? 

Tüketim alışkanlıklarımız­daki değişimi sadece şehir­leşmeye bağlamamak lazım. Tüketici daha çok ürüne, da­ha ucuza, daha güvenli ve de daha hızlı bir şekilde ulaş­mak istiyor. Sokağınızda­ki bakkaldan peynir alırken ihtiyaç duyulan ambalaj ile İngiltere'den sipariş ettiği­niz bisiklet parçası için gereken ambalaj birbirinden fark­lı olmak zorunda. Aynı ürünü üreten iki firma da birbirin­den farklılaşmak için değişik ambalaj kullanmak zorunda. Sebepler değişse de değiş­meyen iki şey var: Birincisi, ambalaj tüketiminin artıyor ve artacak olması, ikincisi de çevre dostu ambalajların da­ha çok tercih edilecek olması. Çevre dostu demişken meta­lin sonsuz kez geri dönüştü­rülebiliyor olmasının, onu ge­leceğin ambalajı yaptığını da belirtmek istiyorum. Bu işte tek bir 

şansınız var! Ürünlerinizi incelediğimizde tasarımların baskı kalitesiyle başarıya ulaştığını görebiliyoruz. 

Baskı kalitenizle ilgili neler söylemek istersiniz? 

Çok zor bir ürün üretiyoruz. İşimizin doğası gereği tek parti yaptığımız çalışmalar çok fazla. Kutu kalitesinin en önemli bölümü üzerinde­ki görseller. Saatte 5 bin lev­ha baskı yapan bir makine­de 500 levhalık ve 5, 6 veya 7 renkli bir baskı yapacaksınız, doğru renkleri yakalayacak­sınız, renklerin bütün üretim boyunca aynı kalmasını sağ­layacaksınız ve de maliyetler sebebiyle fire oranınızı ma­kul seviyede tutacaksınız. Bütün bunlar bittikten son­ra da 60 tonluk bir presle bu levhaya basacaksınız ama çi­zik ve ezik olmayacak. Doğ­ru işi yapmak için de tek bir şansınız var, çünkü bu siparişi tekrar üretmeyeceksiniz. Bunu başarmanızın tek yolu doğru personel, doğru bilgi, doğru ekipman ve doğru mal­zemeden geçiyor. Her şeyde en iyi olmak zorundasınız. Biz de bunu yapmaya çalışı­yoruz. Özellikle baskıda sü­rekli kendimizi geliştiriyor ve yeniliyoruz. Başka bir şansı­mız yok. 

Ürünlerinizi özel efektlerle zenginleştiriyorsunuz. Bununla ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 

Son birkaç senede en çok is­tenilen efekt kabartma. Bu konuda kendimizi ciddi şe­kilde geliştirdik ve geliştir­meye devam ediyoruz. Hatta son birkaç senedir 3 boyutlu olarak adlandırdığımız deği­şik yüksekliklerde olan ka­bartmalar da yapıyoruz. Me­sela, İzmir Saat Kulesi'ni bu şekilde kabarttığınız zaman, tasarım canlanıyor, adeta si­zi kendi içine çekiyor. Bunun dışında mat, parlak veya yu­muşak dokunuş (soft-touch) olarak adlandırdığımız efekt­ler ile de ürüne değişik doku ve görsellik kazandırabiliyo­ruz. Tepsilerimizde ise kay­mayı önleme uygulamamızla kullanım kolaylığı sağlıyoruz. 

Yurtiçi pazarının dışındayurtdışı pazarından da talep geliyor mu? 

Açıkçası artık ihracat yapma­yan bir firmanın ayakta dur­ması çok zor. Hatta ihracat yapmanız bile bölgesel çeşit­liliğiniz yoksa yeterli değil. Biz de ihracata çok önem ve­riyoruz. Daha önceleri aracı firmalar kanalıyla ihracat ya­pıyorduk ama son 10 senedir kendimiz direkt ihracatçı bir firma olduk. İhracatımız yüz­de 30 seviyelerinde ve artışta. Aşağı yukarı çoğu Avrupa'da olmak üzere 30 ülkeye ürün­lerimizi yolladık. Bu aynı za­manda bizim için bir moti­vasyon sebebi. 

Hedef en büyük değil eniyi olmak 

Ambalaj sektöründe Türkiye'nin gelişimini nasıl görüyor ve kendinizi ambalaj sektöründe nerede konumlandırıyorsunuz? Türkiye'de cari fazla veren nadir sektörlerden birisi am­balaj. Ürün çeşitliliği ve kali­tesi açısından neredeyse yok, yok. Coğrafi olarak da çok iyi konumlanmış durumdayız. Sektör olarak çok ciddi bir potansiyelimiz var. Bölgenin ambalaj üssü olacağımızı dü­şünüyorum. Biz de bu doğrul­tuda var gücümüzle çalışıyo­ruz. Ancak bizim en büyük de­ğil, en iyi olma hedefimiz var. Sektörde fark yaratmak ve öne çıkmak için belirlediğiniz şirket politikalarınız nelerdir? Türkiye'de yapılmayan ku­tuları yapmaya, zor projele­ri gerçekleştirmeye çalışıyo­ruz. Bunu da yaparken masa­ya müşterilerimizle bir ortak gibi oturuyoruz. Bu bakış kar­şılıklı anlayışı ve esnekliği beraberinde getiriyor. Bir sü­re sonra bir nevi aile gibi olu­yoruz ki zaten küçük bir aile firmasıyız. 

 

DünyaAmbalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2017 Yarışması'nda ödül alan 11 Türk şirketinden birisiniz. Bu başarı hakkında neler söylemek istersiniz? 

Bu sene bizim açımızdan bol ödüllü oldu. Gerek Am­balaj Ay Yıldızları'nda al­dığımız Altın Ambalaj ödülü, gerek Asiastar'da kazan­dığımız Başkan Özel Ödülü, gerekse WorldStar ödülü bizi çok sevindirdi. Müşterileri­mizin güveni, çalışanlarımı­zın fedakarlığı ve tedarikçi­lerimizin desteği olmasaydı başarı da olamazdı. Diğer fir­maları da buradan tebrik et­mek istiyorum. Ödül töre­ninde de beraberdik. O ulus­lararası platformda art arda anons edilen Türk firmaları­nı duymak gerçekten gurur vericiydi. 

Son olarak, ileriki dönem için hedefleriniz nelerdir?

Biz 3 sene önce kriz atlatabi­len, sürekli büyüyebilen, zor projeleri başaran, yenilikçi ama aile değerlerinden ödün vermeyip yapısı bozulmayan bir firma olma hedefi koy­muştuk. Bu hedefe de nasıl gi­deceğimizin planını yapmış­tık. Bu plan şu ana kadar işe yaradı. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. 

© 2020 Teksan Teneke Kutu. Çalışanlarımız tarafından hazırlanmıştır.

Gizlilik

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon